Pers

Ben je van de pers en op zoek naar meer informatie over Studiosterk of heb je bijvoorbeeld een interviewverzoek? Neem dan contact op met Suzanne van der Hoeven via e-mail: info@studiosterk.com.

Persberichten

Hier vindt u algemene en actuele informatie over Studiosterk.com

Beeld- en Promotiemateriaal

Download foto’s, logo etc. van Studiosterk Persmateriaal

Voorwaarden voor het gebruik van beeldmateriaal en contactgegevens

Alle rechten op beeldmateriaal van www.studiosterk.com liggen bij Studiosterk. Wij stellen dit beeldmateriaal aan derden ter beschikking als service. Het gebruik van onze beelden is aan enkele voorwaarden verbonden. Als de gebruiker zich niet aan de door ons gestelde voorwaarden houdt, wordt het gebruiksrecht onmiddellijk ingetrokken.

 1. Studiosterk is niet gehouden een verzoek tot gebruik van beeldmateriaal te honoreren. Aan het gebruik van het beeldmateriaal stelt Studiosterk aanvullende voorwaarden. Onder gebruik van het beeldmateriaal wordt verstaan die handeling of geheel van handelingen met betrekking tot het beeldmateriaal, waaronder in ieder geval het opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enig andere vorm van ter beschikking stelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen alsmede het verveelvoudigen.
 2. Het beeldmateriaal mag uitsluitend worden gebruikt wanneer dat in overeenstemming is met de doelstellingen van Studiosterk, het door de gebruiker opgegeven doel en in de vorm en oplage waarvoor Studiosterk toestemming heeft verleend. Past het gebruiksdoel niet binnen de doelstellingen, dan is Studiosterk gerechtigd het gebruiksrecht per direct in te trekken.
 3. Het gebruiksrecht mag uitsluitend door de gebruiker zelf worden aangewend. Geheel of gedeeltelijke overdracht van het gebruiksrecht of het verstrekken van sublicenties door de gebruiker aan een derde is niet toegestaan.
 4. Het beeldmateriaal dat Studiosterk beschikbaar stelt mag niet worden gebruikt voor commerciële bedrijfsspecifieke activiteiten, zoals het afbeelden in bijvoorbeeld huisstijlen, in (advertentie)campagnes etc., tenzij hiervoor specifieke schriftelijke afspraken zijn overeengekomen en vastgelegd.
 5. Het beeldmateriaal mag slechts éénmaal worden gebruikt. Indien de gebruiker het beeldmateriaal opnieuw wenst te gebruiken, zal zij Studiosterk wederom om toestemming moeten vragen.
 6. Het is de gebruiker niet toegestaan het beeldmateriaal te gebruiken op een wijze die Studiosterk, en/of de maker immateriële schade zou kunnen berokkenen.
 7. In het geval op het beeldmateriaal personen zijn afgebeeld, mag dit materiaal niet zodanig worden gebruikt dat die personen daar redelijkerwijs bezwaar tegen kunnen hebben.
 8. Het is de gebruiker niet toegestaan wijzigingen in het beeldmateriaal aan te brengen.
 9. Studiosterk is nimmer aansprakelijk voor het gebruik van het beeldmateriaal door de gebruiker. De gebruiker vrijwaart Studiosterk voor alle aanspraken van derden ter zake van het gebruik van het beeldmateriaal door de gebruiker. Evenzo is Studiosterk jegens de gebruiker nimmer aansprakelijk voor het, eerder dan wel later, gebruik van het beeldmateriaal door derden.
  In geval van overtreding door de gebruiker van de voorwaarden geldt een door Studiosterk onmiddellijk opeisbare boete van € 300,– (driehonderd euro) en, na daartoe in gebreke te zijn gesteld, van € 500,– (vijfhonderd euro) voor elke dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht om volledige schadevergoeding van de gebruiker te vorderen.
 10. Geschillen tussen Studiosterk en de  gebruiker inzake het gebruiksrecht worden beslecht door de bevoegde rechter naar Nederlands recht.